Windows Server 2012 R2

DHCP Failover มีรูปแบบการทำงาน 2 ชนิดด้วยกัน คือ Load Balancemode และ Hot Standby mode ดังนี้

– Load Balance mode เป็นการกำหนดให้ DHCP Serverทั้งสองเครื่องร่วมกันแจกไอพีแอดเดรสให้เครื่องไคลเอนต์ในระบบ

– Hot Standby mode เป็นการกำหนดให้ DHCP Server เครื่องแรกเป็นActive Server มีหน้าที่แจกจ่ายหมายเลขไอพีแอดเดรสให้เครื่องไคลเอนต์ในระบบ

ถ้าหาก DHCP Server เครื่องแรกมีปัญหาหรือ Down ขึ้นมา Standby DHCPServer เครื่องที่สองจะทำงานแทนทันที (DHCP Active Serverจะทำการเรพลิเคตข้อมูลในฐานข้อมูลไปยังเครื่อง Standby DHCP Serverตลอดเวลา)ในตัวอย่างเป็นการติดตั้ง DHCP Failover แบบ Hot Standby

เริ่มต้นเราต้องตรวจความพร้อมของระบบก่อน

– Active Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง DHCP Serverบนโดเมนคอนโทรลเลอร์และติดตั้ง DNS Server ทำงานร่วมกันและได้กำหนดสโคปการจ่ายไอพีแอดเดรสเรียบร้อยแล้ว

– Standby DHCP Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง DHCP Serverบนโดเมนคอนโทรลเลอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งเฉพาะ Windows Server 2012 R2ก็ได้

– เครื่อง Active Server และ Standby DHCP Serverต้องซิงโครไนซ์เวลาที่ตรงกันในตอนต้นเราได้ติดตั้ง DHCP Server และกำหนดสโคปบน Active Server(Capricorn) เรียบร้อยแล้ว ต่อไปให้ติดตั้ง DHCP Failover แบบ Hot Standby

บนเครื่อง Active Server ดังนี้

  1. ที่เครื่องมือ DHCP ให้คลิกเมาส์ขวาที่ Scope และเลือก ConfigureFailover
  2. ปรากฏหน้าต่าง Configure Failover ให้คลิกปุ่ม Next
  3. ที่หน้า Specify the partner server to use for failover ให้คลิกปุ่ม AddServer
  4. ที่หน้าจอ Add Server ในช่อง This server ให้กำหนดชื่อเครื่อง StandbyDHCP Server ที่ต้องการ และคลิก OK
  5. กลับมาที่หน้า Specify the partner server to use for failover ให้คลิกปุ่มNext
  6. ที่หน้า Create a new failover relationshipให้เรากำหนดค่าความสัมพันธ์กับเครื่อง Standby DHCP Server ดังนี้

Relationship Name : ชื่อความสัมพันธ์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์

Maximum Client Lead Time :ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองไอพีแอดเดรส

Mode : เลือกโหมดการทำงาน ในที่นี้เลือก Hot Standby

Role of Partner Server : เป็นบทบาทของ DHCP Server เครื่องที่สองในที่นี้เลือก Standby

Address reserved for standby server :เปอร์เซ็นต์ของไอพีแอดเดรสที่สงวนไว้ให้ Standby Serverใช้สำหรับจ่ายให้ไคลเอนต์ใหม่ที่เข้ามา

Share Secret : เป็นรหัสผ่านที่ใช้ในการเรพลิเคตฐานข้อมูล (DHCPDatabase)จากนั้นคลิกปุ่ม Next

  1. แสดงข้อความว่า Failover จะทำการติดตั้งระหว่างเครื่องCarpricorn.siam2019.com กับเครื่อง Penguin77 จากนั้นคลิกปุ่ม Finish
  2. ที่หน้า Progress of failover configuration แสดงสถานการณ์ติดตั้งเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Close
  3. ไปที่เครื่อง Standby DNS Server คือ Penguin77 ให้เปิดเครื่องมือDHCP สังเกตดูว่าสโคปและออพชันที่เป็นมีข้อมูลเดียวกันกับเครื่อง Active Server(Capricorn)