พัฒนารูปแบบโครงสร้างของธุรกิจเป็นระบบออนไลน์ 

ในธุรกิจคงได้รับผลกระทบในปัจจุบันที่มีการปรับตัวของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากเศรษฐกิจในหลายๆรอบ เริ่มต้นตั้งแต่ค่าเงินบาทที่มีความแข็งตัวทำให้นักท่องเที่ยวไม่มีความสนใจในการมาเที่ยวในประเทศไทย

หรือแม้แต่จะเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการปิดตัวของเมืองในจังหวัดใหญ่ๆหลายๆจังหวัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในปัจจุบัน สำคัญอย่างยิ่งว่าในปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการใช้ Software หรือแบบฟอร์มต่างๆ

ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ในช่วงวิกฤตขนาดนี้ไม่มีใครสามารถออกจากบ้านได้ จึงทำให้การซื้อของและส่งของในปัจจุบันเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งว่าจำเป็นจะต้องพึ่งเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด

คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของสมาร์ทโฟนเป็นสื่อกลางในการทำงานณปัจจุบัน ที่ผู้คนจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าผู้ขาย ที มีการปิดจังหวัดใหญ่ๆแล้วไม่มีการเดินทาง หรือลดโอกาสในการเดินทางลดลง

จะทำให้ผู้ขายเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการใช้แบบฟอร์มนำเข้ามาร่วมกับธุรกิจของตัวเอง ดูรูปแบบการทำงานของตัวเอง จัดการรับส่ง Order สร้างรูปแบบการทำงานใหม่ๆหรือโครงสร้างใหม่ๆ จากช่วงวิกฤตทำให้รูปแบบการทำงานของบริษัทต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

ใช้ในระบบออนไลน์ 80% และออฟไลน์ 20% เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อและความต้องการของผู้คนในปัจจุบันก็ต้องการความปลอดภัยอย่างมาก ยังไม่มีใครสามารถเดินทางมาที่หน้าร้านได้ บางบริษัทสามารถลดต้นทุนในการเช่าพื้นที่ในการเก็บสินค้าหรือเปิดให้บริการกับลูกค้า โดยเปลี่ยนมาขายออนไลน์ส่วนใหญ่ สร้างรูปแบบการทำงานกระบวนการในการทำงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้มีการออกบริการใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ที่ตอบสนองกับความต้องการหรือสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทที่มีการปรับตัวค่อนข้างเร็ว จะสร้างความได้เปรียบอย่างมากเพราะสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้หลายๆบริษัทส่งผลกระทบอย่างมาก

แน่นอนว่ามีหลายๆบริษัทที่ได้รับผลกระทบ และหลายบริษัทก็ได้โอกาสในการที่จะพัฒนาบริษัทตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น สร้างโครงสร้างใหม่ๆหรือการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ปัจจัยต่างๆเป็นผลบวกกับบริษัทที่มีการนำเข้าของเทคโนโลยี เพราะในปัจจุบันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้คนไม่สามารถออกจากบ้านได้

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างของบริษัท สร้างรูปแบบการให้บริการใหม่ๆที่ส่งผลดีให้บริษัทมีโครงสร้างที่ปรับให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ

 

 

สนับสนุนโดย   gclub